Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

6585 438e 390
Reposted frommoai moai viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

January 28 2018

Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasentymentalna sentymentalna
5725 ff25 390


all the fox I give
Reposted fromthepunnery thepunnery viasentymentalna sentymentalna

January 27 2018

2471 435f 390
Reposted fromonlyman onlyman viacoldwater coldwater

January 24 2018

0329 0bd8 390
Reposted fromtaSowa taSowa viamartolinka martolinka

January 15 2018

5262 7441 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion vianothingwrong nothingwrong

January 11 2018

0706 cade 390
by Tina Sokolovskaya
Reposted fromintotheblack intotheblack viaGunToRun GunToRun
8850 909d 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viacytaty cytaty
9081 dbb5 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viamartolinka martolinka
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Oczy są ślepe, należy szukać sercem
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu vianiewiastqa niewiastqa
7290 a727 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl