Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2017

3754 537a 390
Reposted fromkeepitclassy keepitclassy viamartolinka martolinka
4746 a7a4 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viacytaty cytaty
9215 17ca 390
Reposted fromyochimu yochimu viaGunToRun GunToRun

November 09 2017

Kwiaty na to są, ażeby więdły, ale serca są, aby kochały.
— L. Staff
Reposted fromeryawen eryawen viaGunToRun GunToRun
6722 4989 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers

November 05 2017

8099 860e 390
Reposted from777727772 777727772 viaGunToRun GunToRun

November 04 2017

0237 b2d3 390
Reposted frommayhos mayhos viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

October 03 2017

(...) prawda jest taka, że osiąganie celów przez długi, długi, długi czas wygląda bardzo zwyczajnie i banalnie, bez fanfar po każdym pokonanym kroczku.

Tylko też jeśli nie zdobędziemy się na pokonanie tej zwyczajnej fazy, gdzie po cichu walczymy tak naprawdę z samym sobą, własnymi ograniczeniami, lenistwem, słabościami,  strachem i brakiem konsekwencji, to nigdy nie zaznamy tych finalnych, już rzeczywiście pięknych i niesamowitych momentów sukcesu. Moim zdaniem warto.

http://www.preciousmistakes.pl/2017/09/30/zapelnijmy-puste-kartki/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viacytaty cytaty

August 18 2017

7797 3fcc 390
Reposted fromretaliate retaliate viairiis iriis
9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet viairiis iriis
7008 e513 390
Reposted fromoutoflove outoflove viairiis iriis
7780 3953 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viairiis iriis

June 29 2017

June 28 2017

5758 4948 390
Reposted fromoutoflove outoflove viasentymentalna sentymentalna
5372 a45a 390
Reposted fromkarahippie karahippie viasentymentalna sentymentalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl