Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

3477 6187 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
3471 5a93 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
3468 91d8 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
0325 9968 390
Reposted frombeyooonce beyooonce
8335 3d38 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viairiis iriis
Reposted frombluuu bluuu viacynamon cynamon
4291 28ee 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacynamon cynamon
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
Reposted fromdreams-come-true dreams-come-true viacynamon cynamon
0231 7e21 390
Reposted fromwsukience wsukience viajustinne justinne
Reposted frombluuu bluuu viagamila gamila

March 14 2017

8848 59cd 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viairiis iriis
Love is not finding someone you can live with. It’s finding someone you can’t live without.
— Rafael Oritz
Reposted fromnoticeable noticeable viacytaty cytaty

February 25 2017

2422 a631 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viairiis iriis

February 18 2017

4956 0560 390
Reposted fromdailylife dailylife viairiis iriis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl